སློབ་ཁྲིད་ཉམས་མྱོང་།

བོད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་གྱི་ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་།
བོད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་དག་ནི་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་། གདན་ས་ཆེ་ཁག་ནས་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་མ་ཟད། དགེ་རྒན་གྱི་ཉམས་མྱོང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། དགེ་རྒན་རྣམ་པ་སློབ་སྦྱོང་གི་གནས་ཚད་དང་ཉམས་མྱོང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོད།